Yazım Kuralları

 

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yazım Kuralları

1. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yazım Kuralları 1. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Türkçe veya İngilizce dillerinde Fen Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri alanındaki özgün araştırma makalelerini ve derlemeleri yayınlar. Basılacak makalelerin sözlü sunum ve poster bildiri dışında daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması ve yayın haklarının verilmemiş olması gerekir.

2. Yayınlanmak için gönderilen eser, yayın ilkeleri doğrultusunda Dergi Editörler Kurulu tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Dergi Editörler Kurulu, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan makaleler, düzeltilmek üzere yazara iade edilir.

3. Değerlendirmeye alınan makaleler, incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesinden geçen makalelere ait düzeltmeler, yazar tarafından en geç 15 gün içerisinde yapılarak geri gönderilmelidir.

4. Makalede isimleri yer alan tüm yazarlar adına sorumlu yazar yayın haklarını Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisine verdiğine dair “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi”ni imzalamalıdır.

5. Hazırlanan makaleler; sadece makaleden sorumlu yazar (makalenin yayın başlangıcından basım sonrasındaki her türlü yazışmalarda sorumluluğu bulunan kişi) tarafından Word dosyası ortamında gönderilmelidir.

6. Türkçe ve İngilizce makale başlıkları hariç tüm metin başlıklar dahil iki yana yaslı olarak yazılmalı girinti bırakılmamalıdır. Orijinal çalışmalarda toplam makale metni en fazla 15 sayfa, derlemeler için 18 sayfa olmalı, A4 boyutundaki sayfaya, 12 punto, Times New Roman yazı tipinde ve çift satır aralığı ile yazılmalıdır. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 3’er cm boşluk bırakılmalıdır. Metin tek sütun halinde yazılmalı, tüm sayfalara numara verilmeli ve satırlar her sayfa için (1)’den başlanarak numaralandırılmalıdır.

7. Makale dergi takip sistemine girilirken yazar ad(lar)ı açık olarak yazılmalı, kısaltılmamalı ve herhangi bir akademik unvan belirtilmemelidir. Makalenin sisteme yüklenen ana metninde yazar adları ve adresleri kesimlikle verilmemelidir.

8. Makale; Türkçe Başlık, Türkçe Özet, Anahtar Sözcükler, İngilizce Başlık, İngilizce Özet, Keywords, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç (istenirse), Teşekkür (varsa) ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

9. Türkçe Başlık kısa, açıklayıcı, ilk harfleri büyük (“ve”, “ile”… gibi sözcükler hariç) ortalanarak ve bold yazılmalı ve on beş kelimeden fazla olmamalı. Benzer durum İngilizce Başlık için de geçerlidir. Her iki başlıkta kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

10. Türkçe “Özet” ve İngilizce “Abstract” 300 kelimeyi geçmemeli ve her iki özette kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerde sırasıyla “Özet” ve “Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler (Keywords) özetleri takiben en az 3, en fazla 6 kelimeden ibaret olarak şekilde yazılmalıdır. Kelimelerde alfabetik sıra takip edilmeli, ilk kelimenin baş harfi büyük, diğer kelimelerin harfleri küçük olmalı ve kelimeler virgül (,) ile ayırt edilip bir karakter boşluk bırakılarak diğer kelimler yazılmalı, sonda nokta olmamalıdır. “Anahtar Kelimeler” ve “Abstract” kelimeleri bold olarak yazılmalıdır.

11. Giriş bölümünde; çalışma konusu, gerekçesi, konu ile ilgili doğrudan daha önceden yapılmış çalışmalar ve çalışmanın amacı verilir. Kullanılan materyal ve yöntem “Materyal ve Yöntem” adlı başlıkta verilmelidir. “Bulgular ve Tartışma” bölümünde elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse çizelge ve şekillerle de desteklenmeli daha sonra bunların tartışmasına yer verilmelidir.

12. Makalenin ana başlıkları bold olmalı, numaralandırılmamalıdır. Ana bölüm başlıklarının tamamı büyük harflerle, 2. derece başlıkların ilk harfi büyük, 3. derece başlıkların tamamı küçük harflerle cümle düzeninde yazılmalıdır.

13. Atıf yapılan yayının dili Türkçe ise; tek yazar için (Soyadı, yıl), iki yazar için (Soyadı ve Soyadı, yıl), üç ve daha fazla yazar için (Soyadı ve ark., yıl) şeklinde; yayın dili İngilizce ise; tek yazar için (Soyadı, yıl), iki yazar için (Soyadı and Soyadı, yıl), üç ve daha fazla yazar için (Soyadı et al., yıl) şeklinde yazılmalıdır. Eğer birden fazla kaynağa atıfta bulunulacak ise atıfların arası (;) ile ayrılmalı ve eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır (Soyadı, 1977;Soyadı et al., 2013)

14. Tüm makalelerde SI (Systeme International d’Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır. Rakam ve birimlerde ondalık ayıracı olarak sadece nokta (.) kullanılmalı (20.23), birim yazarken “/” işareti kullanılmamalı, yerine boşluk bırakılarak üslü hale getirilmeli (g L-1) çok büyük sayıların yazımında sayılar üçerli olacak şekilde boşlukla ayrılmalı (100 000 gibi).

15. Şekil ve Çizelgeler için Türkçe makalede; “Şekil”, “Çizelge”; İngilizce makalede ise “Figure”, “Table” ifadeleri kullanılmalıdır (Çizelge 1/Table 1., Şekil 1 / Figure 1.). Çizelge ve şekillere ait açıklama ve dipnotlar çizelge veya tablonun alt kısmında 10 punto büyüklüğünde yazılmalı ve sonda nokta (.) bulunmamalıdır.

16. Çizelge başlığı 12 punto ve çizelgenin üzerinde olmalı, içeriği ise 10 punto şeklinde verilmeli. Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri "Şekil" başlığıyla altta ve 12 punto ile yazılmalıdır. Şekil ve Çizelgeler metin içerisinde verilmeli, ayrıca metnin sonuna eklenmemelidir.

17. Kaynaklar kısmı 10 punto yazı boyutunda ve aşağıdaki gibi olmalıdır;

Dergi;

Adhoum N, Monser L, 2004. Decolourization and removal of phenolic compounds from olive mill wastewater by electrocoagulation. Chemical Engineering and Processing, 43: 1281–1287.

Kongre/Sempozyum;

Aydın L, Girişgin O, Kütükoğlu F, Çakmak S, 2003. Arıcılıkta ilaç kullanımı ve AB ile uyum. II. Marmara Arıcılık Kongresi, 28-30 Nisan 2003, Yalova.

Tezler;

Seçkin B, 2010. Tuzluluk stresinin bazı arpa türleri (Hordeum spp.) üzerindeki fizyolojik ve biyokimyasal etkilerinin araştırılması. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Doktora Tezi, 62s.

Kitap;

Winer BJ, Brown DR, Michels KM, 1991. Statistcal Principles in Experimetal Design. Third Edition, Boston, USA. 902 p.

Web adresinden alıntı;

Hadhia, 2009. Annual Summaries. http://www.hoadhia.com/page7.html. (Erişim

      tarihi: 15 Aralık, 2009).

18. Formüller: Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüller 12 punto olacak şekilde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1.” Şeklinde verilmelidir (…ilişkin model, Eşitlik 1. de verilmiştir).