• 794da6cafen3.jpg
    Türkçe Yazım Kuralları
    Türkçe Yazım Kuralları

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yazım Kuralları

A- GENEL ESASLAR

1.    Makale sorumlu yazar tarafından Microsoft Word dosyası olarak gönderilmelidir. Sorumlu yazar makalenin tüm süreçlerinin takip edilmesinden sorumludur.

2.    Eser bir orijinal araştırma makalesi veya teknik not ise; Türkçe Başlık, Türkçe ÖZET, Anahtar kelimeler, İngilizce Başlık, ABSTRACT, Keywords, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR VE TARTIŞMA, SONUÇ, TEŞEKKÜR (varsa) ve KAYNAKLAR bölümlerinden oluşmalıdır.

3.    Eğer makale bir derleme ise; Türkçe Başlık, Türkçe ÖZET, Anahtar kelimeler, İngilizce Başlık, ABSTRACT, Keywords, GİRİŞ, SONUÇ ve KAYNAKLAR bölümlerinden oluşmalıdır.

4.    Ana bölüm başlıkları bold ve büyük harflerle 2. derece başlıklarda kelimelerin ilk harfleri büyük, 3. derece başlıkların sadece ilk kelimenin baş harfi büyük harfle diğer tüm kelimeler tamamen küçük harflerle cümle düzeninde yazılmalıdır.

5.    Ana Başlıklara ve alt başlıklara numara verilmemelidir.

6.    Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı kısa, açıklayıcı ve on dört kelimeden (edatlar hariç) fazla olmamalıdır.

7.    Ön Kontrol ve Değerlendirme süreçlerinde yazarlar önerilen düzeltmeleri en geç 15 günde içinde yaparak göndermeleri gerekmektedir. Aksi durumda makale Red edilecektir.

 

   B- SAYFA DÜZENİ İLE İLGİLİ KURALLAR

1.    Eserin Türkçe ve İngilizce başlıkları hariç, kalan tüm kısmı iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraf başlarında 1 cm girinti bırakılmalıdır.

2.    Metin, A4 boyutundaki sayfaya, 12 punto, Times New Roman yazı tipinde ve çift satır aralığı ile yazılmalıdır.

3.    Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 3’er cm boşluk bırakılmalıdır.

4.    Metin tek sütun halinde yazılmalı, tüm sayfalara sayfa numarası verilmelidir.

5.    Her sayfada birden başlayacak şekilde satır numaraları verilmelidir.

6.    Orijinal araştırma makalelerinde en fazla 16 sayfayı, derleme makalelerinde en fazla 20 sayfayı ve teknik notlarda ise en fazla 5 sayfayı geçmemelidir. Bu sayfa sınırlarını aşan makaleler dikkate alınmayacaktır.

 

    C- ÖZET, ANAHTAR KELİMELER, ABSTRACT,  KEYWORDS BÖLÜMLERİ

1.    Türkçe “ÖZET” ve İngilizce “ABSTRACT” bölümü 300 kelimeyi geçmemeli,

2.    Anahtar kelimeler ve Keywords özetleri takiben en az 3, en fazla 6 kelimeden ibaret olacak şekilde yazılmalıdır. Kelimeler virgül (,) ile ayırt edilip bir karakter boşluk bırakılarak diğer kelimler yazılmalıdır.

D- ŞEKİL VE ÇİZELGELER

1.    Şekil ve Çizelgeler için Türkçe makalede; “Şekil”, “Çizelge”; İngilizce makalede ise “Figure”, “Table” ifadeleri kullanılmalıdır (Çizelge 1./Table 1., Şekil 1./ Figure 1.). Ayrıca Şekil 1., Çizelge 1. kelimeleri bold yazılmalıdır. Çizelge ve Şekillere ait açıklama ve dipnotlar Çizelge’nin alt kısmında 10 punto büyüklüğünde yazılmalı ve sonunda nokta (.) bulunmamalıdır.

2.    Çizelge/Table başlık yazıları 12 punto ve Çizelge/Table’ın üzerinde olmalı, içeriği ise en az 8 punto şeklinde verilmeli. Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri "Şekil/Figure" başlığıyla Şekillerin altında ve 12 punto ile yazılmalıdır. Şekil/Figure ve Çizelge/Table ana doküman içerisinde ilgili yerlerde verilmeli, ayrı dosya olarak yüklenmemeli veya metnin sonuna eklenmemelidir.

E- FORMÜLLER

1.      Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüller 12 punto olacak şekilde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1.” şeklinde verilmelidir (…ilişkin model, Eşitlik 1. de verilmiştir).

 

    F- METİN İÇERİSİNDE KAYNAK GÖSTERİMİ

1.      Makale Türkçe yazılmış ise; tek yazar için (Soyadı, yıl), iki yazar için (Soyadı ve Soyadı, yıl), üç ve daha fazla yazar için (Soyadı ve ark., yıl) şeklinde;

2.      Makale İngilizce yazılmış ise; tek yazar için (Soyadı, yıl), iki yazar için (Soyadı and Soyadı, yıl), üç ve daha fazla yazar için (Soyadı et al., yıl) şeklinde yazılmalıdır.

3.      Eğer birden fazla kaynağa atıfta bulunulacak ise atıfların arası (;) ile ayrılmalı ve eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır (Soyadı, 1977;Soyadı et al., 2013).

4.      Eğer yazarı belli olmayan bir kaynak ise, Türkçe yazılmış makalelerde (Anonim, Yıl), şeklinde,  İngilizce yazılmış makalelerde (Anonymous, Yıl) şeklinde vermelidir.

 

   G- BİRİM VE SAYILAR

1.    Sayıların yazımında ondalık ayıracı olarak sadece nokta (.) kullanılmalı ( 20,23 yerine 20.23),

2.    Birim yazarken “/” işareti kullanılmamalı, yerine boşluk bırakılarak üslü hale getirilmeli (g/L yerine g L-1).

3.    Çok büyük sayıların yazımında sayılar üçerli olacak şekilde boşlukla ayrılmalı (100000.85 yerine 100 000.85 gibi).

 

    H- KAYNAKLAR BÖLÜMÜ

         1. Kaynaklar kısmı 10 punto yazı boyutunda ve ikinci satırda bir cm asılı girinti bırakılarak alfabetik sırada verilmeli.

       2. Kaynağın basıldığı dergi ve kongre simleri ile tezin yayınladığı birim isimleri açık (kısaltma yapılmadan) yazılmalı ve kaynak yazımları aşağıdaki gibi olmalıdır;

Makale;

Temel S, Keskin B, Şimşek U, Yılmaz İH, 2015. Performance of Some Forage Grass Species in Halomorphic Soil. Turkish Journal of Field Crops, 20 (2): 131-141.

Anonymous. Igdir Meteorology Provincial Directorate Data, 2015.

Anonim, 2000. Van Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kayıtları, Van

 

Kongre/Sempozyum;

Yılmaz İ, Akdeniz H, 2000. Van koşullarında bazı silaj sorgum çeşitlerinde farklı ekim sıklıklarının verim üzerine etkileri. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 4–6 Eylül 2000, Isparta.

Keskin B, Akdeniz H, Temel S, Eren B, 2017. The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop. VIII. International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 05-08, 2017, pp:1029-1036.

Tezler;

Oktay G, 2014. Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L’hér.)) Çalısının Yıllık Besin İçeriği Değişiminin ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).

 

Oktay G, 2014. Determination of the Change of Annual Nutritional Value and Some Properties of Ebu Cehil (Calligonum Polygonoides L. Ssp. Comosum (L’hér.)) Shrub Growing in Igdir Ecological Conditions. Igdir University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Master Thesis (Printed).

 

Kitap;

Tan M, Temel S, 2012. Alternative Feed Crops. Ataturk University Agricultural Faculty Course Publications No: 246, pp. 195-207, Erzurum-Turkey.

Tan M, Temel S, (2012). Alternatif Yem Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 246, s.195-207, Erzurum-Türkiye.

 

Web adresinden alıntı;

Anonim., 2015. Iğdırın Coğrafi Özellikleri Iğdır’ın İklimi ve Bitki Örtüsü, http://www.turksitesi.net/cografyasi-bitkiortusu/igdirin-cografi-ozellikleri.html (Erişim Tarihi: 16.03.2016).

 

Anonymous, (2015). The Statistical Institute of the Republic of Turkey, Vegetal production statistics. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul. (Date of access: 16 June 2016).

 

    I- MAKALENİN SİSTEME YÜKLENMESİ

1. Makale gönderirken yazar ad(lar)ı ve adresleri açık olarak yazılmalı, kısaltılmamalıdır.

2. Eserin sisteme yüklenen ana metninde yazar adları ve adresleri kör hakemlikten dolayı kesinlikle verilmemelidir. Sadece kapak sayfasında yazılmalıdır.

3. Makale sisteme yüklenirken telif hakkı devir sözleşmesi, gerekliyse etik kurul belgesi sisteme yüklenmeli ve kontrol listesi onaylanmalıdır.

4. Çizelge/Table ve Şekil/Figure ek dosya olarak yüklenmemeli ana doküman içerisinde verilmeli.