DPT hangi projeleri destekler?

T.C. Kalkınma Bakanlığı (DPT) tarafından üniversite ve kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli güdümlü teknoloji geliştirme projeleri ile araştırma altyapısı ve araştırmacı insan gücü yetiştirme programları desteklenmektedir.

DPT projelerinde öncelikli alanlar nelerdir?

Geleceğe yönelik olarak nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni nesil nükleer teknoloji, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri, sanayinin ihtiyaç duyduğu ve rekabet gücünü artıracak araştırmalar, yerli kaynakların katma değere dönüştürülmesini amaçlayan AR-GE faaliyetleri, aşı ve anti-serum başta olmak üzere yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık araştırmaları, bilgi ve iletişim teknolojileri ile savunma ve uzay teknolojileri olarak belirlenmiştir. 

DPT Projeleri

Ø DPT Proje Çağrıları, DPT kurumsal web-sitesinde yayınlanır.

Ø Çağrılar BÜ Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi (APKO) tarafından “instructors” forumuna elektronik posta aracılığıyla duyurulur.

Ø Proje teklifi, öğretim üyesi ve araştırma ekipleri tarafından hazırlanır. Bu süreç içinde APKO ile temasa geçerek güncel öncelikli alanlar hakkında bilgi alınır.

Ø Proje teklifleri, duyurulan tarihlerde APKO’ya teslim edilir ve Araştırmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır.

Ø Kabul edilen projelerin bütçeleri ile ilgili işler BAP Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

Ø İlerleme raporları APKO’ya teslim edilir ve Rektör Yardımcısı tarafından DPT’ye iletilir.

DPT DESTEKLERİ

1) Güdümlü Teknoloji Geliştirme Projeleri (GTGP): Ülkemizin rekabet gücünün artırılması ve sanayi başta olmak üzere ülke ihtiyaçlarının karşılanması için araştırma ve deneyimle elde edilmiş bilgiler temel alınarak, yeni ürün/süreç/yöntem geliştirme veya mevcut ürün/süreç/yöntemi iyileştirme amacıyla yapılan sistematik çalışmalardır. Bu kapsamda; araştırmacı kuruluşlar ile ihtiyaç sahiplerinin (özel sektör, kamu, STK) bir araya geldiği, ticarileştirme (kullanma) potansiyeli ve yöntemi belirlenmiş, tanımlı bir ürün/yöntem/süreç geliştirmeyi hedefleyen, öncelikli alanlar başta olmak üzere rekabet gücünün artırılmasına odaklanmış, bütçesi 1 milyon TL ve üzerinde olan projeler desteklenmektedir. Bu projelerin ortağı ve müşterisi konumunda olan kurum ve kuruluşlardan proje bütçesine katkıda bulunmaları beklenmektedir.

2) Araştırma Altyapısı Projeleri (AAP): Öncelikli alanlarda ve belirli bir amaç doğrultusunda kullanılacak araştırma altyapısı kurma veya var olan altyapıyı güncelleme ve iyileştirme için yapılan çalışmalardır. Altyapı projeleri bir fizibilite çalışması yapılması talep edilebilmektedir.

3) Araştırmacı İnsan Gücü Yetiştirme Projeleri (AİP): Belirli bir konuda yüksek lisans ve doktora eğitimi almış bilim insanları yetiştirmek amacıyla yürütülen projelerdir. Bu kapsamda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları (ÖYP), İleri Araştırma ve Eğitim Programları ve Sanayi Doktora Programları desteklenmektedir.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), ülkemizin ihtiyacı olan öğretim üyelerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının yurtdışı ve yurtiçi doktora öğrenimini kapsayan 33. ve 35. maddelerinin harmanlanması ile geliştirilmiş bir modeldir. Yurtiçi-yurtdışı bütünleştirilmiş doktora programı olarak işleyen modelde, herhangi bir alanda doktora yaptırma kapasitesi olan üniversite, ihtiyaç sahibi üniversite ile birlikte seçtiği araştırma görevlilerini doktora programına kabul eder. Araştırma görevlileri doktora yeterlilik sınavını başarıp tez çalışmalarına başladıktan sonra, kısa bir süre için yurtdışındaki bir araştırma kurumuna giderek araştırmalarına orada devam ederler.

İleri Araştırma ve Eğitim Programları: Öncelikli alanlarda gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi ve altyapı kurulmasını sağlama amacı güden bu programların ÖYP'den farkı yetiştirilmek üzere lisansüstü eğitime kabul edilen araştırmacı adaylarına kadro sağlanmamasıdır. Program süresince adaylara maddi destek sağlanmakta olup, programı tamamlayan araştırmacıların kendi işlerini kurmaları veya özel sektörde araştırmacı olarak görev yapmaları hedeflenmektedir.

Sanayi Doktora Programı: Bu program kapsamında sanayi desteği ile sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda lisansüstü eğitim almış araştırmacılar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Program bütçesinin kamu -sanayi tarafından ortak karşılanması ve mezun olan araştırmacıların programı destekleyen sanayi kuruluşlarında araştırmacı olarak görev yapmaları hedeflenmektedir.  

Bu konuda daha ayrıntılı bilgiye http://www.dpt.gov.tr/Kalkinma.portal web sayfasından ulaşabilirsiniz.